Bhalada 11 Panderi v/s jitpur 11 hoseliya | UMC Night Cricket Tournament 2017