Sub Coaching v/s JAM. Strikers | Bahadurbhai Kothari Cup