Deldar Sirohi Bulls Faiter v/s Surgical 11 Star Palri M | SHRI KSHATRIYA GHANCHI SAMAJ CRICKET TOURNAMNET -2017