A.K.LUNAWATH & ASSOCIATES (Chennai) v/s KHIVRAJ NEXA (Chennai) | Yes Bank Premier League (Chennai)