Chogleswar Cricket club v/s Kshetrapal 11star Sidharth | SHRI KSHATRIYA GHANCHI SAMAJ CRICKET TOURNAMNET -2017