RSM XI Jaipur v/s Barwa | Shree Kheteshwar Mukund T-20 Championship (ABRCT - 9)