DHARMANAGAR (TCA) v/s KANCHANPUR (TCA) | SENIOR STATE MEET 2021-22