ORNA BHAKTA SAMAJ v/s SAI XI CHODHRI SAMAJ | Gangpur Sports Club Organised INTER SAMAJ KAVYA RESTRO CUP 2017