Sarkar Raj v/s M.S.Construction XI | Kachhiya Patidar Premier League 2